ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek és Üzletszabályzat

Az alábbiakban olvashatja a Varázskuckó webshop termékeire és egyedi megrendeléseire vonatkozó Üzletszabályzatát. Együttműködésünk során mindent megteszünk annak érdekében, hogy Ön elégedett legyen szolgáltatásunkkal.

I. Bevezető rendelkezések

1.1. Az Üzletszabályzat tárgya, célja, és szabályozási köre

1.1.1. A Varázskuckó a jelen Üzletszabályzatot azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a termékek árának megfizetésére vonatkozó szabályokat, valamint az érdeklődők és vásárlók jogait és a Varázskuckóval összefüggő egyéb lényeges körülményeket.

1.1.2. Regisztráláskor a Regisztráló és a Varázskuckó között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. Az online szerződést a Varázskuckó nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét követően a Varázskuckó köteles a megrendelt terméket típusától függően 2 munkanapon belül elküldeni online vagy 5 munkanapon belül postai úton ajánlva feladni a megrendelőnek. Ezalól kivételt képeznek az egyéni megrendelések és személyre szóló mesecsomagok. Az egyéni megrendelések esetén külön a szerződésekben foglaltaknak megfelelően járunk el. A személyre szóló meséket az utalást követő 10 munkanapon belül postázzuk.

1.1.3. Az Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

1.2. Az Üzletszabályzat elérhetősége és módosítása

1.2.1. Jelen Üzletszabályzat a honlapunkon keresztül folyamatosan elérhető.

1.2.2. A Varázskuckó az Üzletszabályzatot jogosult egyoldalúan módosítani, mely módosítást a Honlapon teszi közzé. Az Üzletszabályzat módosítása legkorábban a módosítás közzétételétől számított 15. nappal léphet hatályba, és a már megvásárolt termékek kapcsán a feltételeket nem teheti terhesebbé.

1.3. Az Üzletszabályzat hatálya

1.3.1. Személyi hatály: Jelen Üzletszabályzat személyi hatálya kiterjed a Varázskuckóra, mint szolgáltatóra, a Varázskuckó nevében számlát adó természetes személyekre, valamint a termékeinket megrendelő személyekre (a továbbiakban együttesen: Vásárlók), valamint ezek alkalmazottaira és megbízottaira, továbbá minden természetes személyre, valamint a Honlap látogatóira és felhasználóira (a továbbiakban együttesen: Érdeklődők). Vásárlók és Érdeklődők tudomásul veszik, hogy a Honlapot csak akkor jogosultak használni, ha az ÁSZF-et magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

1.3.2. Időbeli hatály: Az Üzletszabályzat és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba. Az Üzletszabályzat határozatlan időre szólóan mindaddig hatályban marad, amíg a Varázskuckó honlapján termékeket hirdet meg és az azok átvételére jogosultságot értékesít és a meghirdetett termékek kiküldésre kerülnek.

II. A termékek megvásárlása a Honlapon

2.1. A Varázskuckó termékei a Honlapon kerülnek megjelenítésre. A termékek megjelenítése a termékek elnevezésének, rövid összefoglalójának, árának és az egyéb releváns információk esetleges közlésével történik.

2.2. A Varázskuckó termékeinek megrendelésére e-mailen keresztül történik. A megrendelőlapot kitöltve és elküldve érkezik be hozzánk a rendelés, amely a termékek megtérítését követően lép érvénybe. A termékeket a megrendelésnek megfelelően online, vagy postára adva juttatjuk el a megrendelőnek.

2.3. A postára adás költségeit a termékek ára tartalmazza. A nyomtatott termék mindig ajánlott levélként, illetve csomagként érkezik a megrendelő nevére.

2.4. A vásárlók bármilyen panaszukat a kapcsolat menüpont alatt, elérhetőségeink egyikén tudják jelezni.

2.5. A Megrendelőt a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 29. §. (1) bekezdése alapján a termékek tekintetében nem illeti meg elállási jog.

III. A termékekre történő elektronikus regisztráció és fizetés folyamata

3.1. A megrendelt árut/ árukat a kosárba kell helyezni.

3.2. A felületen két adatok megadását követően le kell adni a rendelést.

3.3. A meghatározott fizetési módot Termékvásárlásnak nevezzük, melynek során a Vendég a termék árát az alábbi bankszámlaszámra való átutalással egyenlíti ki: 11773140-00160214-00000000.

3.4. Az utalást követően, az utalás napján minden webshopra érkező megrendelésről számlát állítunk ki, amit e-mailben küldünk el a megrendelőnek.

3.5. Ezt követően az ÁSZF-ben foglaltak szerint érkezik meg a termék.

A személyre szóló mesékhez kérdőív kitöltése kötelező, de önmagában nem indít el egy megrendelési folyamatot.

3.6. Az egyedi megrendelések, megvalósított pályázatok, egyéb projektek esetén a szerződő fél Kőnig Zsófiával vagy Steinmacher Kornéliával, mint természetes magánszeméllyel köt szerződést, a szerződés lehet megbízási szerződés, illetve szolgáltatói szerződés is, amely kapcsán, mint magánvállalkozók, számlát állítunk ki.

3.7. A Varázskuckó az általa üzemeltetett szerverek működtetése védelméről folyamatosan gondoskodik és azt fenntartja, frissíti. A Honlapon található írásbeli és képi tartalmak kizárólag a Varázskuckó tulajdonát képezik, azok bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása jogi következményeket vonhat maga után.

3.8. A megvásárolt termék sokszorosítása bűncselekménynek minősül, kivételt képez ezalól a személyre szóló mese termékünk, illetve minden olyan egyéni megrendelés, amely projekt alapon jön létre, és amelyben a részletek kapcsán a szerződő féllel külön megegyezésen alapuló szerződés születik. A szerződésben a szerződő felek kötelesek rögzíteni, hogy szolgáltatásra kerül sor, vagy a termék tulajdonjogát ruházzák át egyik félről a másikra.

3.9. Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a szerződő felek az illetékes

békéltető testületek egyikén keresztül rendezheti vitás kérdéseit.

4. Vegyes és záró rendelkezések

4.1. Jelen Üzletszabályzat valamint az értékesítési szerződés értelmezésével, teljesítésével kapcsolatosan felmerült vitás kérdéseket a Varázskuckó elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján próbálja rendezni a résztvevőkkel. Abban az esetben, ha ezen egyeztető tárgyalások eredményre nem vezetnének, úgy a felek jogviták eldöntésére a Kerületi Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

4.2. A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, valamint a kapcsolódó jogszabályok az irányadóak.

4.3. Amennyiben jelen Üzletszabályzat bármely rendelkezése valamely okból érvénytelen, vagy semmis lenne, úgy ez nem eredményezi az Üzletszabályzat egyéb rendelkezéseinek érvénytelenségét vagy semmisségét. Ilyen esetre a Varázskuckó az Üzletszabályzatot módosítja annak érdekében, hogy a semmisség vagy érvénytelenség oka megszűnjön, az ilyen rendelkezés helyébe érvényes rendelkezés lépjen.

Budapest, 2020. november. 03.